Transparentnosť a financovanie

Transparentnosť a nestrannosť sú kľúčové princípy, ktoré sú zakotvené v projekte Študentských volieb a každý študentský tím sa s nimi zhoduje. Je to preto, že transparentnosť a nestrannosť posilňujú dôveru v inštitúcie, ktoré zaručujú spravodlivé a objektívne rozhodovanie vo verejnom, spoločnom záujme. Aby sme boli úspešní v budovaní zdravého a funkčného demokratického procesu už ako mladí ľudia, bez nátlaku a slobodne sa zaväzujeme presadzovať tieto hodnoty zodpovedným spôsobom.

Tím Študentských volieb tiež proaktívne informuje školy, organizačných partnerov, médiá, ako aj širokú verejnosť o svojich aktivitách a zámeroch. Tento princíp aktívnej komunikácie nám takisto pomáha byť transparentnými a zabezpečiť, že všetky aktivity ostávajú otvorené a prístupné pre každého. To znamená, že sa snažíme zdieľať všetky potrebné informácie a dokumenty, aby sme zabezpečili, že všetky zúčastnené strany majú prístup k rovnakým informáciám. Tento záväzok je aj čiastkovou odpoveďou pre častú otázku, prečo zverejňujeme výsledky Študentských volieb počas volebnej kampane – predvídateľným, transparentným a inkuzívnym spôsobom posilňujeme postavenie mladých ľudí v spoločnosti.

Naše ambiciózne ciele dokážeme naplniť len vďaka spoluprácam s partnermi – verejnými a štátnymi inštitúciami, školami, štruktúrami, ktoré zastupujú mladých ľudí, ale aj súkromnými darcami. Pri týchto spoluprácach rovnako postupujeme transparentne a nestranne, aby sme zabezpečili, že všetci partneri dostanú objektívne a dôveryhodné informácie. To je pre nás kľúčové, pretože tento postup zabezpečuje, že všetci zúčastnení majú rovnaké podmienky a prístup k informáciám. Súčasťou tohto záväzku je, rovnako ako volebné právo, ktoré je tajné, privilégium anonymity, ktorú garantujeme zúčastneným školám – nikdy nezverejňujemeinformácie o konaní a výsledkoch Študentských volieb na jednotlivých školách, aby vedenia a mladí ľudia na nich mohli v prvom rade sami reflektovať celú skúsenosť študentských volieb.

Vďaka tomu získala záštitu a dôveru nasledujúcich inštitúcií a organizácií:

 • Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
 • Zastúpenie Európskej komisie
 • Predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej a 52 škôl v Žilinskom samosprávnom kraji
 • Predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča a 23 škôl v Trnavskom samosprávnom kraji
 • Predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ondreja Luntera a 36 škôl v Banskobystrickom samosprávnom kraji
 • Predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu a 43 škôl v Bratislavskom samosprávnom kraji
 • Predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského a 62 škôl v Prešovskom samosprávnom kraji
 • 40 škôl v Košickom samosprávnom kraji
 • 29 škôl v Trenčianskom samosprávnom kraji
 • 28 škôl v Nitrianskom samosprávnom kraji
 • učiteľskej neziskovej organizácie Indícia

Dlhodobo spolupracuje s:

 • Inštitút pre verejné otázky
 • Inštitút pre aktívne občianstvo
 • Rada mládeže Bratislavského kraja
 • Rada mládeže Prešovského kraja

Iniciatíva Študentské voľby sa zaväzuje dodržiavať najvyššie štandardy transparentnosti a nestrannosti, aby sme prispeli k dôvere a angažovanosti študentov v demokratickom procese. Dlhodobým cieľom našej práce je pomáhať vytvárať zdravé a funkčné demokratické prostredie, brániť a rozvíjať demokratické inštitúcie a pomáhať študentom na základe ich zážitku so študentskými voľbami sa lepšie orientovať vo verejnom živote a rozhodovacom procese. 

V súlade s tým informujeme aj o financovaní Študentských volieb. V supervolebnom roku 2023/2024 najväčšie výdavkové a príjmové sumy pre všetky tri simulované voľby parlamentné, prezidentské a európske predstavujú položky nižšie. Presné zúčtovanie bude dostupné na jeseň 2024.

Výdavky

 • Práce organizačného tímu, garantov a študentských volebných komisií:
  Nábor a výber škôl
  Komunikácia priebehu a výsledkov
  Poskytovanie rozhovorov do médií a mediálna príprava
  Vytváranie digitálneho obsahu na základe komunikačnej stratégie
  Grafický dizajn tlačovín
  Analytické práce, zber, príprava a spracovanie dát
  Rokovanie s verejnými inštitúciami
  Rokovania s partnermi
  Aktualizácia metodických podkladov
  Nábor a výber do organizačného tímu
  Produkcia simulovaných volebných štúdií a technické zabezpečenie streamu
  Školenia, workshopy, konferencie a ich príprava
  Koordinácia aktivít tímu a partnerov
  Koordinácia logistiky a distribúcie
  Koordinácia výskumných spoluprác
  Priebežné monitorovanie a hodnotenie rizík
  Administratíva a fakturácia
 • Tlačové služby:
  SOŠ J.A. Baťu vo Svite
  SOŠ polygrafická v Bratislave
  FaxCopy, a.s.
  Minutecopy
 • Poštovné:
  Slovenská pošta
  Packeta
  dobrovoľníci
 • Technické zabezpečenie streamu a prenájom techniky:
  Prood
 • Cestovné výdavky:
  workshopy a pracovné stretnutia v Bratislave, Trnave, Nitre, Prievidzi, Žiline, Zvolene, Prešove, Košiciach 
 • Náklady na účastníkov a účastníčky, dobrovoľníkov a dobrovoľníčky:
  občerstvenie a stravné
  Emil
  Chlebíčkovo
 • Prenájmy priestorov:
  Galéria Mesta Bratislavy, Malý Berlín, Nová Cvernovka
 • Webové služby:
  Websupport, Talarian, Google Suite, Canva
 • Telekomunikačné a iná réžia:

Príjmy

 • Hodnota dobrovoľníckej činnosti, vrátane profesionálnych dobrovoľníkov:
  8 osôb v organizačnom tíme, 3 poradcovia, 205 garantov, 497 členov a členiek študentských volebných komisií
 • Súkromní darcovia:
  F.A., H.B., M.C., V.C., M.K., M.M., S.S., S.S., S.T., V.V., N.Z. a ďalší
 • Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku:
  Študentské voľby zabezpečujú dodanie predmetu zákazky Príprava, organizácia a realizácia „Simulovaných volieb do EP“ (YTHVIS/COMM/LO-SK_BTS/DOF/2024/19) vo výške 14.780 EUR
 • Spolupráca s Radou mládeže Prešovského kraja:
  Pre školy v Prešovskom samosprávnom kraji je pomerná časť tlače a poštovného uhrádzaná z dotácie zo štátneho rozpočtu pre zastupiteľské štruktúry mladých v rámci Programov pre mládež administrovaných Národným inštitútom vzdelávania a mládeže.
 • Materiálna spolupráca pod Záštitou predsedu Bratislavského samosprávneho kraja:
  tlač
 • Spolupráce pri organizovaní workshopov:
  IPčko, Nitriansky mládežnícky parlament, Mládežnícky parlament Mesta Trnava, Mládežnícky parlament Mesta Zvolen, ZŠ Felix, 
 • Spolupráca pri produkcii a streame volebného štúdia:
  Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  Európske centrum pre občiansku excelenciu
 • Firemná materiálna podpora pre neziskové organizácie:
  Google, Canva